Informace o zpracování osobních údajů

A) INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jsme společnost EKORENT, spol. s r. o., se sídlem Ke Stírce 14, 180 00 Praha 8, IČO 45278288, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9822, (dále „Společnost“) a jakožto
správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 „o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“ (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů – GDPR) informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů a poučit Vás o
právech, která jakožto subjekty osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů
Společností.

B) SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Subjekty, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává jsou zejména stávající klienti Společnosti. Mohou jimi být i
potenciální klienti Společnosti, kteří si u Společnosti vyžádají nabídku, návštěvníci webových stránek a potenciální
obchodní partneři, které chce Společnost oslovovat přímým marketingem. Subjekty osobních údajů mohou být
také další účastníci smluvních vztahů jako např. dodavatelé předmětů financování, zprostředkovatelé obchodních
příležitostí, poskytovatelé zajištění pohledávek Společnosti, zaměstnanci. A další subjekty k jejichž zpracování
osobních údajů nutí Společnost právní titul a účel.

C) ÚČEL a DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Realizace obchodní spolupráce, uzavírání smluv a jejich plnění
Toto zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smluv mezi Společností a Subjekty osobních údajů. Společnost
zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu a 5 let po jeho skončení.
1. Ochrana a možnost uplatňování práv Společnosti
Toto zpracování je nutné zejména pro ochranu práv Společnosti při vymáhání pohledávek Společnosti a pro řízení
rizik spojených s obchodní činností Společnosti. Společnost zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání
smluvního vztahu a do uplynutí promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a povinností na základě daného
smluvního vztahu.

2. Plnění zákonných povinností
Společnost musí sbírat a vyhodnocovat některé informace na základě platných právních předpisů a uchovávat je
po zákony stanovenou dobu. Jedná se zejména o právní předpisy v oblasti účetnictví, daní, mezd, archivace či
prevence praní špinavých peněz a případně další právní předpisy. Společnost zpracovává osobní údaje pro tento
účel po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
3. Zpracování osobních údajů podléhající souhlasu
Pro zpracování osobních údajů Subjektů nad rámec shora uvedeného potřebuje Společnost souhlas Subjektu. Na
základě tohoto souhlasu Společnost zpracovává osobní údaje pro účely propagace Společnosti a nabízení svých
produktů. Společnost zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu uvedenou v souhlasu a současně lze tento
souhlas ze strany Subjektu kdykoliv odvolat.

D) ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
U Subjektů osobních údajů uvedených v čl. B mimo zaměstnanců zpracováváme následující osobní údaje:
firma, jméno, příjmení, titul, sídlo, bydliště, místo podnikání, IČO, DIČ, datum narození, telefon, e-mail, informace
o bonitě, informace o využívaných produktech Společnosti, informace o Subjektu zveřejněné na sociálních sítích a
ve veřejně dostupných registrech, kopie dokladů předložených Subjektem Společnosti, záznamy komunikace mezi
Subjektem a Společností, údaje získané v souvislosti s poskytnutými produkty (např. typ smlouvy, doba trvání
smlouvy, způsob zajištění pohledávek Společnosti, doba splatnosti, výše poskytnutého financování, účel
financování, stav pohledávek Společnosti za Subjektem, způsob pojištění předmětů financování).
Dle typu obchodního partnera a smluvního vztahu se rozsah údajů může lišit:
U svých zaměstnanců zpracováváme následující osobní údaje:
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, čísla osobních dokladů, bydliště, telefon, e-mail,
vzdělání, rodinný stav, mzdové údaje.

E) ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracovávané osobní údaje získáváme:

F) PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních
povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji.
Dále může Společnost předávat osobní údaje:

V případě, že je v rámci spolupráce s třetími osobami nutné předávat osobní údaje subjektu a nevyplývá-li toto
z platných právních předpisů, uzavírá Společnost s těmito subjekty smlouvu o zpracování.

G) ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost zpracovává osobní údaje automatizovanými prostředky a manuálně.

H) PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů, má subjekt údajů právo:

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Společnost
nebo se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů se
sídlem pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111, (www.uoou.cz).

 

Kontaktní údaje Společnosti
Korespondenční adresa: Ohradní 1424/2b, 140 00 Praha 4 – Michle
Telefonní číslo: 241483330
Emailová adresa: posta@ekorent.cz
Internetové stránky: www.ekorent.cz

 

Platnost informací
Tyto informace jsou platné ode dne 25. května 2018, jejich obsah může být měněn.